تبلیغات

javahermarket

هر چی تو بخوای!!! 

<-BlogDescription->

نا گفته های زبان فارسی

   

ناگفته‌هایی از زبان فارسی

آیا می‌دانستید برخی‌ها واژه‌های زیر را كه همگی فرانسوی هستند فارسی می‌دانند؟
آسانسور،آلیاژ، آمپول، املت، باسن، بتون، بلیت، بیسكویت، پاكت، پالتو، پریز، پلاك،پماد، پوتین، پودر، پوره، پونز، پیك نیك، تابلو، تراس، تراخم، نمبر،تیراژ، تور، تیپ، خاویار، دكتر، دلیجان، دوجین، دوش، دبپلم، دیكته، رژ،رژیم، رفوزه، رگل، رله، روبان، زیگزاگ، ژن، ساردین، سالاد، سانسور،سرامیك، سرنگ، سرویس، سری، سزارین، سوس، سلول، سمینار، سودا، سوسیس، سیلو،سن، سنا، سندیكا، سیفون، سیمان، شانس، شوسه، شوفاژ، شیك، شیمی، صابون،فامیل، فر، فلاسك، فلش، فیله، فیبر، فیش، فیلسوف، فیوز، كائوچو، كابل،كادر، كادو، كارت، كارتن، كافه، كامیون، كاموا، كپسول، كت، كتلت، كراوات،كرست، كلاس، كلوب، كلیشه، كمپ، كمپرس، كمپوت، كمد، كمیته، كنتور، كنسرو،كنسول، كنكور، كنگره، كودتا، كوپن، كوپه، كوسن، گاراژ، گارد، گاز، گارسون،گریس، گیشه، گیومه، لاستیك، لامپ، لیسانس، لیست، لیموناد، مات، مارش،ماساژ، ماسك، مبل، مغازه، موكت، مامان، ماتیك، ماشین، مانتو، مایو، مبل،متر، مدال، مرسی، موزائیك، موزه، مین، مینیاتور، نفت، نمره، واریس،وازلین، وافور، واگن، ویترین، ویرگول، هاشور، هال، هالتر، هورا و بسیاریاز واژه‌های دیگر.


   

ناگفته‌هایی از زبان فارسی

آیا می‌دانستید برخی‌ها واژه‌های زیر را كه همگی فرانسوی هستند فارسی می‌دانند؟
آسانسور،آلیاژ، آمپول، املت، باسن، بتون، بلیت، بیسكویت، پاكت، پالتو، پریز، پلاك،پماد، پوتین، پودر، پوره، پونز، پیك نیك، تابلو، تراس، تراخم، نمبر،تیراژ، تور، تیپ، خاویار، دكتر، دلیجان، دوجین، دوش، دبپلم، دیكته، رژ،رژیم، رفوزه، رگل، رله، روبان، زیگزاگ، ژن، ساردین، سالاد، سانسور،سرامیك، سرنگ، سرویس، سری، سزارین، سوس، سلول، سمینار، سودا، سوسیس، سیلو،سن، سنا، سندیكا، سیفون، سیمان، شانس، شوسه، شوفاژ، شیك، شیمی، صابون،فامیل، فر، فلاسك، فلش، فیله، فیبر، فیش، فیلسوف، فیوز، كائوچو، كابل،كادر، كادو، كارت، كارتن، كافه، كامیون، كاموا، كپسول، كت، كتلت، كراوات،كرست، كلاس، كلوب، كلیشه، كمپ، كمپرس، كمپوت، كمد، كمیته، كنتور، كنسرو،كنسول، كنكور، كنگره، كودتا، كوپن، كوپه، كوسن، گاراژ، گارد، گاز، گارسون،گریس، گیشه، گیومه، لاستیك، لامپ، لیسانس، لیست، لیموناد، مات، مارش،ماساژ، ماسك، مبل، مغازه، موكت، مامان، ماتیك، ماشین، مانتو، مایو، مبل،متر، مدال، مرسی، موزائیك، موزه، مین، مینیاتور، نفت، نمره، واریس،وازلین، وافور، واگن، ویترین، ویرگول، هاشور، هال، هالتر، هورا و بسیاریاز واژه‌های دیگر.


آیامی‌دانستید كه بسیاری از واژه‌های عربی در زبان فارسی در واقع عربی نیستندو اعراب آن‌ها را به معنایی كه خود می‌دانند در نمی‌یابند؟ این واژه‌ها راساختگی (جعلی) می‌نامند و بیشترشان ساختة تركان عثمانی است. از آنزمره‌اند:
ابتدایی (عرب می‌گوید: بدائی)، انقلاب (عرب می‌گوید: ثوره)، تجاوز (اعتداء)، تولید (انتاج)، تمدن (مدنیه)، جامعه (مجتمع)، جمعیت (سكان)، خجالت (حیا)، دخالت (مداخله)، مثبت (وضعی)، مسری (ساری)، مصرف (استهلاك)، مذاكره (مفاوضه)،ملت (شَعَب)، ملی (قومی)، ملیت (الجنسیه) و بسیاری از واژه‌های دیگر.


بسیاری از واژه‌های عربی در زبان فارسی را نیز اعراب در زبان خود به معنی دیگری می‌فهمند، از آن زمره‌اند:
رقیب (عرب می‌فهمد: نگهبان)، شمایل (عرب می‌فهمد: طبع‌ها)، غرور (فریفتن)، لحیم (پرگوشت)، نفر (مردم)، وجه (چهره) و بسیاری از واژه‌های دیگر.


آیامی‌دانستید كه ما بسیاری از واژه‌های فارسی‌مان را به عربی و یا به فرنگیواگویی (تلفظ) می‌كنیم؟ این واژه‌های فارسی را یا اعراب از ما گرفته وعربی (معرب) كرده‌اند و دوباره به ما پس داده‌اند و یا از زبان‌های فرنگی،كه این واژها را به طریقی از خود ما گرفته‌اند، دوباره به ما داده‌اند واز آن زمره‌اند:
از عربی:
فارسی (كه پارسی بوده است)، خندق (كه كندك بوده است)، دهقان (دهگان)، سُماق (سماك)، صندل (چندل)، فیل (پیل)، شطرنج (شتررنگ)، غربال (گربال)، یاقوت (یاكند)، طاس (تاس)، طراز (تراز)، نارنجی (نارنگی)، سفید (سپید)، قلعه (كلات)، خنجر (خون گر)، صلیب (چلیپا) و بسیاری از واژه‌های دیگر.
از روسی:
استكان: این واژه در اصل همان «دوستگانی» فارسی است كه در فارسی قدیم به معنای جامشراب بزرگ و یا نوشیدن شراب از یك جام به افتخار دوست بوده است كه از سدة١۶میلادی از راه زبان‌ تركی وارد زبان روسی شده و به شكل استكان درآمدهاست و اكنون در واژه‌نامه‌های فارسی آن را وام‌واژه‌ای روسی می‌دانند.
سارافون: این واژه در اصل «سراپا» ی فارسی بوده است كه از راه زبان تركی واردزبان روسی شده و واگویی آن عوض شده است. اكنون سارافون به نوعی جامة ملی زنانة روسی گفته می‌شود كه بلند و بدون آستین است.
پیژامه: همان « پای‌جامه» فارسی است كه اكنون در زبان‌های انگلیسی، آلمانی،فرانسوی و روسی pyjama نوشته شده و به كار می‌رود و آن‌ها مدعی وام دادنآن به ما هستند.
واژه‌های فراوانی در زبان‌های عربی، تركی، روسی،انگلیسی، فرانسوی و آلمانی نیز فارسی است و بسیاری از فارسی زبانان آن رانمی‌دانند. از آن جمله‌اند:
كیوسك كه از كوشك فارسی به معنی ساختمان بلند گرفته شده است و در تقریباً همة زبان‌های اروپایی هست.
شغال كهدر روسی shakal، در فرانسوی chakal، در انگلیسی jackal و در آلمانیSchakal نوشته می‌شود.
كاروان كه در روسی karavan، در فرانسوی caravane، در انگلیسی caravan و در آلمانی Karawane نوشته می‌شود.
كاروانسرا كه در روسی karvansarai، در فرانسوی caravanserail، در انگلیسی caravanserai و در آلمانیkarawanserei نوشته می‌شود.
پردیس به معنی بهشت كه در فرانسوی paradis، در انگلیسی paradise و در آلمانی Paradies نوشته می‌شود.
مشك كه در فرانسوی musc، در انگلیسی musk و در آلمانی Moschus نوشته می‌شود.
شربت كه در فرانسوی sorbet، در انگلیسی sherbet و در آلمانی Sorbet نوشته می‌شود.
بخشش كه در انگلیسی baksheesh و در آلمانی Bakschisch نوشته می‌شود و در این زبان‌ها معنی رشوه هم می‌دهد.
لشكر كه در فرانسوی و انگلیسی lascar نوشته می‌شود و در این زبان‌ها به معنی ملوان هندی نیز هست.
خاكی به معنی رنگ خاكی كه در زبان‌های انگلیسی و آلمانی khaki نوشته می‌شود.
كیمیا به معنی علم شیمی كه در فرانسوی، در انگلیسی و در آلمانی نوشته می‌شود.
ستارهكه در فرانسوی astre در انگلیسی star و در آلمانی Stern نوشته می‌شود. Esther نیز كه نام زن در این كشورهاست به همان معنی ستاره است.
برخی دیگر از نام‌های زنان در این كشور‌ها نیز فارسی است، مانند:
Roxane
كه از واژة فارسی رخشان به معنی درخشنده استو در فارسی نیز به همین معنی برای نام زنان روشنك وجود دارد.
Jasmine
كه از واژة فارسی یاسمن و نام گلی است.
Lila
كه از واژة فارسی لِیلاك به معنی یاس بنفش رنگ است.
Ava
كه از واژة فارسی آوا به معنی صدا یا آب است. مانند آوا گاردنر.


واژه‌های فارسی موجود در زبان‌های عربی، تركی و روسی را به دلیل فراوانی جداگانه خواهیم آورد.
آیامی‌دانستید كه این عادت امروز ایرانیان كه در جملات نهی‌كنندة خود «ن» نفیرا به جای «م» نهی به كار می‌برند از دیدگاه دستور زبان فارسی نادرست است؟
امروز ایرانیان هنگامی كه می‌خواهند كسی را از كاری نهی كنند،به جای آن كه مثلا بگویند: مكن! یا مگو! (یعنی به جای كاربرد م نهی) بهنادرستی می‌گویند: نكن! یا نگو! (یعنی ن نفی را به جای م نهی به كارمی‌برند).
در فارسی، درست آن است كه برای نهی كردن از چیزی، از م نهیاستفاده شود، یعنی مثلاً باید گفت: مترس!، میازار!، مده!، مبادا! (نهنترس!، نیازار!، نده!، نبادا!) و تنها برای نفی كردن (یعنی منفی كردنفعلی) ن نفی به كار رود، مانند: من گفتة او را باور نمی‌كنم، چند روزی استكه رامین را ندیده‌ام. او در این باره چیزی نگفت.


آیا می‌دانستید كه اصل و نسب برخی از واژه‌ها و عبارات مصطلح در زبانفارسی در واژ‌ه‌ها عبارتی از یك زبان بیگانه قرار دارد و شكل دگرگون شدةآن وارد زبان عامة ما شده است؟ به نمونه‌های زیر توجه كنید:
هشلهف: مردم برای بیان این نظر كه واگفت (تلفظ) برخی از واژه‌ها یا عبارات از یكزبان بیگانه تا چه اندازه می‌تواند نازیبا و نچسب باشد، جملة انگلیسی I shall have (به معنی من خواهم داشت) را به مسخره هشلهف خوانده‌اند تابگویند ببینید واگویی این عبارت چقدر نامطبوع است! و اكنون دیگر این واژةمسخره آمیز را برای هر واژة عبارت نچسب و نامفهوم دیگر نیز (چه فارسی و چهبیگانه) به كار می‌برند.
چُسان فُسان: از واژة روسی Cossani Fossani به معنی آرایش شده و شیك پوشیده گرفته شده است.
زِپرتی: واژة روسی Zeperti به معنی زتدانی است و استفاده از آن یادگار زمانقزاق‌های روسی در ایران است در آن دوران هرگاه سربازی به زندان می‌افتاددیگران می‌گفتند یارو زپرتی شد و این واژه كم كم این معنی را به خود گرفتكه كار و بار كسی خراب شده و اوضاعش دیگر به هم ریخته است.
شِر و وِر: از واژة فرانسوی Charivari به معنی همهمه، هیاهو و سرو صدا گرفته شده است.
فاستونی: پارچه ایاست كه نخستین بار در شهر باستون Boston در امریكا بافته شده است و بوستونی می‌گفته‌اند.
اسكناس: از واژة روسی Assignatsia كه خود از واژة فرانسوی Assignat به معنی برگة دارای ضمانت گرفته شده است.
فكسنی: از واژة روسی Fkussni به معنی بامزه گرفته شده است و به كنایه و واژگونه به معنی بیخود و مزخرف به كار برده شده است.
لگوری (دگوری هم می‌گویند): یادگار سربازخانه‌های ایران در دوران تصدی سوئدی‌هااست كه به زبان آلمانی به فاحشة كم‌بها یا فاحشة نظامی می‌گفتند: Lagerhure.
نخاله: یادگار سربازخانه‌های قزاق‌های روسی در ایران است كه به زبان روسی به آدم بی ادبو گستاخ می‌گفتند Nakhal و مردم از آن برای اشاره به چیز اسقاط و به درد نخور هم استفاده كرده‌اند.
 

 

ارزش یك ساعت كاری

 

مردی دیروقت، خسته از كار به خانه برگشت. دم در پسر پنج ساله اش را دید كه در انتظار او بود.

سلام بابا ! یك سئوال از شما بپرسم؟

-
بله حتمآ. چه سئوالی؟

-
بابا ! شما برای هرساعت كار چقدر پول می گیرید؟

مرد با ناراحتی پاسخ داد: این به تو ارتباطی ندارد. چرا چنین سئوالی می كنی؟

-
فقط میخواهم بدانم.

-
اگر حتما باید بدانی ‚ بسیار خوب می گویم : 20 دلار

پسر كوچك در حالی كه سرش پائین بود آه كشید. بعد به مرد نگاه كرد و گفت : میشود 10 دلار به من قرض بدهید ؟

مردعصبانی شد و گفت : اگر دلیلت برای پرسیدن این سئوال ‚ فقط این بود كه پولی برای خریدن یك اسباب بازی مزخرف از من بگیری كاملآ در اشتباهی‚ سریع به اتاقت برگرد و برو فكر كن كه چرا اینقدر خودخواه هستی. من هر روز سخت كارمی كنم و برای چنین رفتارهای كودكانه وقت ندارم.

پسر كوچك‚ آرام به اتاقش رفت و در را بست.

 مرد نشست و باز هم عصبانی تر شد: چطور به خودش اجازه می دهد فقط برای گرفتن پول از من چنین سئوالاتی كند؟

بعداز حدود یك ساعت مرد آرام تر شد و فكر كرد كه شاید با پسر كوچكش خیلی تندرفتار كرده است. شاید واقعآ چیزی بوده كه او برای خریدنش به 10 دلار نیازداشته است. به خصوص اینكه خیلی كم پیش می آمد پسرش از او درخواست پول كند.

مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز كرد.

-
خوابی پسرم ؟

 -
نه پدر ، بیدارم.

 -
من فكر كردم شاید با تو خشن رفتار كرده ام. امروز كارم سخت و طولانی بود وهمه ناراحتی هایم را سر تو خالی كردم. بیا این 10 دلاری كه خواسته بودی.

پسر كوچولو نشست‚ خندید و فریاد زد : متشكرم بابا ! بعد دستش را زیر بالشش برد و از آن زیر چند اسكناس مچاله شده در آورد.

مرد وقتی دید پسر كوچولو خودش هم پول داشته ‚ دوباره عصبانی شد و با ناراحتی گفت : با این كه خودت پول داشتی ‚ چرا دوباره درخواست پول كردی؟

پسركوچولو پاسخ داد: برای اینكه پولم كافی نبود‚ ولی من حالا 20 دلار دارم. آیا می توانم یك ساعت از كار شما را بخرم تا فردا زودتر به خانه بیایید؟ من شام خوردن با شما را خیلی دوست دارم...برچسب ها: آیا میدانستید، آیا، دانستن، دانستنی ها، زبان، زبان فارسی، فارسی،

نظر نمیدی؟: نظر نمیدی؟


اخرین مطالب

بیست تمپابزار فتوشاپتصاویر وکتوردانلود نرم افزار گرافیکآموزش فتوشاپکاغذ دیواریپوسته و قالبقالب بلاگفا قالب پرشین بلاگقالب میهن بلاگکد و اسکریپت